Аби гряд­ка ста­ла вро­жай­ною чи­ма­ло го­род­ни­ків ко­рис­ту­ють­ся по­сів­ним ка­лен­да­рем. А тому про­по­ну­ємо по­сів­ний ка­лен­дар, який скла­де­но на ос­но­ві двох мі­сяч­них цик­лів — обер­тання Мі­ся­ця нав­ко­ло Зем­лі та змін мі­сяч­них фаз. Ос­танні ха­рак­те­ри­зу­ють бі­орит­ми рос­лин.

Фа­за но­во­го Мі­ся­ця як­най­кра­ще пі­дій­де для сів­би на­сін­ня, на ріст Мі­ся­ця рос­линки доб­ре роз­ви­ва­ють­ся. В дні зрос­тання Мі­ся­ця ас­тро­ло­ги ра­дять ви­ко­ну­ва­ти по­сад­ко­ві ро­бо­ти з куль­ту­ра­ми, які рос­туть над ґрун­том.

На­то­мість у пе­рі­од, ко­ли Мі­сяць йде на спад, по­си­ле­но роз­ви­ва­єть­ся ко­ре­не­ва сис­те­ма рос­лин.

Най­більш нес­при­ят­ли­вим пе­рі­одом для будь­-яких ма­ні­пу­ля­цій з рос­ли­на­ми є пов­ня.

posivnyi-kalendar-2019-1

Джерело